Caesar non supra grammaticos

Strona główna » Praca » Publikacje

Publikacje

Reklamy

Książki

 1. Magdalena Zawisławska, Czasowniki percepcji wzrokowej. Ujęcie kognitywne, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2004 r.
 2. Magdalena Zawisławska, Metafora w języku nauki. Na przykładzie nauk przyrodniczych, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2011.
 3. Maciej Ogrodniczuk, Katarzyna Głowinska, Mateusz Kopeć, Agata Savary, Magdalena Zawisławska, Coreference Annotation, Resolution and Evaluation in Polish, Walter De Gruyter, 2014.

Artykuły

 1. Czasowniki ujawniania tajemnicy w polszczyźnie, [w:] Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, red R.Grzegorczykowa, Z. Zaron, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 199-213.
 2. The meaning of English verb see and its Polish equivalent widzieć in a perspective of frame semantics, [w:] TERLI. Trans-Eurppean Language Resources Infrastructure. Proceedings of the Third European Seminar „Translation Equivalence, Montecatini Terme, Italy October 16-18, 1997, ed. by W.Teubert, E.Tognini Bonelli and N.Volz, publ. by The TERLI Association e.V. Institut fur deutsche Sprache, Mannheim, The Tuscan Word Centre, 1998, s. 233-248.
 3. Rama interpretacyjna jako narzędzie analizy tekstu, [w:] Tekst, analizy i interpretacje, red. J.Bartmiński, B.Boniecka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 35-44.
 4. Czasowniki widzenia a predykaty mentalne [w:] Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne, cz. I, red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 305-316.
 5. Funkcje oka  w strukturze „Oziminy” W. Berenta, [w:] Semantyka tekstu artystycznego , red. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 347-356.
 6. Sposób  odwzorowania  sytuacji  percepcji  wizualnej  w  polskich  czasownikach, [w:] Obraz svĕta v jazyce, Sbornik z přispĕvků, které zaznĕly v jazykovĕdné sekci XXVII. ročniku česko-polské meziuniverzitni konference Univerzita Karlova – Uniwersytet Warszawski ve dnech 2. – 4. kvĕtna 2000 v prostorá FF UK Praha, red. I. Vaňková, FF UK Praha, Praha 2001, s. 115-121.
 7. Obraz kobiety w języku, [w:] Wiek kobiet w literaturze, red. J. Zacharska, M. Kochanowski, Trans Humana, Białystok 2002, s. 124-129.
 8. Czasowniki oznaczające percepcję wizualną w perspektywie porównawczej [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 10 Językoznawstwo, Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów  w Lublanie 2003, Warszawa 2002, s. 271-279.
 9. Obraz VESMÌRU v jazyce vĕdy, „Čeština doma a ve svĕtĕ”, rocznik XI, 2003, s. 37 –43.
 10. Polish and English Verbs of Visual Perception – a Proposal of the Frame Dictionary, [w] Blankenhron R., Błaszczak J., Marzari R. (red.), Beiträge der Europäischen Slavischen Linguistik. Polyslav VI, Verlag Otto Sanger,  Monachium 2003, s. 276 – 281.
 11. Metáfora, ciencia y medios de comunicación,współautorzy:Brigitte Nerlich, Pedro J. Chamizo Domínguez, Iina Hellsten, Rafael Rocamora Abellán, „Panace@. Boletin de Medicina y Traducción”, vol. IV, nr 13-14, wrzesień-grudzień 2003, s. 267-276.
 12. Czasowniki percepcji wzrokowej. Ujęcie kognitywne, nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004 r.
 13. E-learning: New Opportunities, New Approach, New Problems, współautor: M. Derwojdowa [w:] Practical Applications in Language Corpora, PALC 2003, ed. B. Lewandowska-Tomaszczyk, seria: Łódź Studies in Language, vol. 9, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2004, s. 475-482.
 14. Encyklopedia szkolna WSIP. Nauka o języku, red. A. Markowski, współautorzy: A. Markowski, I. Burkacka, T. Dobrzyńska, M. Dużyńska-Markowska, A. Hącia, R. Pawelec, E. Rudnicka, Warszawa 2005.
 15. Obraz wszechświata w języku naukowym, [w:] Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, red. A. Mikołajczuk, R. Pawelec, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007, s. 291-297.
 16. Polish WordNet on a Shoestring, współautorzy: M. Derwojedowa, M. Piasecki, S. Szpakowicz, W G. Rehm, A. Witt i L. Lemnitzer red. Proceedings of Biannual Conference of the Society for Computational Linguistics and Language Technology, Tübingen, April 11–13 2007, Universität Tübingen, 2007, s. 169-178.
 17. Animal names used as insults and derogation in Polish and Spanish, współautor: P. J. Chamizo-Domínguez, Malaga 2007, “PHILOLOGIA HISPALENSIS” AÑO 2006, VOL. XX, s. 1-38.
 18. Źródła metafory DNA to księga życia, „Por. Jęz.”, 4/2007, s. 103-109.
 19. Relacje leksykalne w polskiej i czeskiej bazie WordNet, Z polskich studiów slawistycznych, współautor: M. Derwojedowa, seria 11, Językoznawstwo, Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008, Warszawa 2007, str. 15-23.
 20. Relacje semantyczne w Słowosieci, współautor: M. Derwojedowa, „Biuletyn PTJ”,  LXIII, 2007, str. 217-230.
 21. Od zrakové percepce k duševním jem – na vybraných pikla dech polských sloves [w:] Obraz svĕta v jazyce II, red. J. Šlédrova, FF UK Praha, Praha 2007, s. 113-121.
 22. Words, Concepts and Relations in the Construction of Polish
  WordNet
  , współautorzy: M. Derwojedowa, M. Piasecki, S. Szpakowicz, B. Broda, [w:] Proceedings of the Global WordNet Conference, Seged, Hungary January 22–25 2008, red. A. Tanács and D. Csendes and V. Vincze and Ch. Fellbaum, P.Vossen, University of Szeged 2008, s. 162-177.
 23. Ta wspaniała maszyneria, jaką jest mózg…”. Metafory odnoszące się do pojęcia ‘mózgu’ (jego elementów oraz funkcji) w języku nauki [w:] Pojęcie, słowo, tekst, red. R. Grzegorczykowa i K. Waszakowa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 89-98.
 24. Nouns in the Wordnet for Polish, współautorzy: M. Derwojedowa, J. Bilińska, M. Głąbska, „Studia Kognitywne” 8, 2008, s. 211-222.
 25. Zbuntowana komórka – metafory w języku biologii, Studia Litteraria Polono‑Slavica, 8 SOW, Warszawa 2008, s. 71-92.
 26. Verbal Aspect and the Frame Elements in the FrameNet for Polish, współautorzy: J. Linde, M. Derwojedowa, [w:] Proceedings of the XIII Eurolex International Congress, E. Bernal i J. DeCesaris (red.), Barcelona, Universtat Pompeu Fabra 2008, s.1511-1518.
 27. Czarna dziura w gospodarce – przenikanie terminów naukowych do języka potocznego [w:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie, pod red. I. Burkackiej, R. Pawelca, D. Zdunkiewicz-Jedynak, wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 47-55.
 28. Projekt RAMKI: Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej(ram interpretacyjnych) do opisu polszczyzny, współautorzy: M. Derwojedowa, J. Linde-Usiekniewicz, [w:] Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, red. M. Zawisławska, Elipsa, Warszawa 2010, s. 7-16.
 29. Ramy interpretacyjne jako narzędzie opisu znaczenia [w:]  Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, red. M. Zawisławska, Elipsa, Warszawa 2010, 53-74.
 30.  „Duch ve stroji” – obraz organismu v jazyce biologie [w:] Obraz člověka v jazyce, ed. I. Vaňková, J. Pacovská, FF UK Praha, Praha 2010, s. 81-100.
 31. Metafora w języku naukowym na przykładzie nauk przyrodniczych, „Studia Semiotyczne” XVII, 2010, s. 47-58.
 32. Awarie mózgu, powabne kwarki i czarne dziury. Funkcja metafory w języku naukowym [w:] Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury Słowa, Gdańsk, 9-11 października 2008 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2010, s. 341-353.
 33. Właściwości metafory w tekście (poularno)naukowym, [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka. System – teksty – norma – kodyfikacja, red. B. Pędzich, D. Zdunkiewcz-Jedynak, Warszawa 2011, s. 187-196.
 34. Sposoby opisu zapachu perfum (na przykładzie wybranych tekstów z blogów), [w:] Odkrywanie znaczeń w języku, red. K. Waszakowa, A. Mikołaczuk, Warszawa 2012, 215-227.
 35. Semantic Approach To Identity in Coreference Resolution Task, współautor: Maciej Ogrodniczuk, KI 2012, LNCS 7526, red. B. Glimm, A. Kruger, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, str. 241-244.
 36. Coreference Annotation Schema for an Inflectional Language. Współautorzy: Ogrodniczuk Maciej, Głowińska Katarzyna, Savary Agata.  A. Gelbukh (red.): CICLING 2013: Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, Part I, LNCS 7816, s. 394–407, Springer, Heidelberg.
 37. Interesting Linguistic Features in Coreference Annotation of an Inflectional Language. Współautorzy: Ogrodniczuk Maciej, Głowińska Katarzyna, Kopeć Mateusz, Savary Agata. M. Sun, M. Zhang, D. Lin, H. Wang (red.): 12th China National Conference on Computational Linguistics (12th CCL) and the 1st International Symposium on Natural Language Processing based on Naturally Annotated Big Data (1st NLP-NABD), LNAI 8202, s. 97–108. Springer, Berlin–Heidelberg.
 38. The same or just much the same? Problems with coreference from the reader’s perspective, współautor: Maciej Ogrodniczuk, [w:] From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language, M. Kuźniak, Agnieszka Libura, Michal Szawerna (eds.), Studies in Language, Culture and Society, Vol 3., Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014, 173-184.
 39. Zmysł i zmysły we współczesnej polszczyźnie, „Prace Filologiczne” LXIV, cz. 2, 2014, 335-350.
 40. Funkcja metafory w rekonstrukcji językowego obrazu świata na przykładzie metaforyki w języku winiarzy, „Poradnik Językowy” 1/2015, 79-88.
 41. Ramowanie a dyskursy konfliktu, [w:] Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura – język – kultura, pod red. W. Boleckiego, W. Solińskiego, M. Gorczyńskiego, wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015, 485-498.
 42. DNA – księga życia. .Jak metafora wpływa na znaczenie wyrazów?, „Język a Kultura” 2015, t. 25. 179-191.
 43. Bridging Relations in Polish: Adaptation of Existing Typologies. Proceedings of the Workshop on Coreference Resolution Beyond OntoNotes (CORBON 2016), pp. 16–22, współautor: Maciej Ogrodniczuk,  Association for Computational Linguistics, Ann Arbor, Michigan, USA 2016.
 44. Magdalena Zawisławska, O problemach z koreferencją, „Studia Semiotyczne” XXVIII-XXIX, Warszawa 2015, 303-318.
 45. Maciej Ogrodniczuk, Katarzyna Głowińska, Mateusz Kopeć, Agata Savary, and Magdalena Zawisławska. Polish Coreference Corpus. In Zygmunt Vetulani, Hans Uszkoreit, and Marek Kubis, editors, Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics: 6th Language and Technology Conference, LTC 2013, Poznań, Poland, December 7-9, 2013. Revised  Selected  Papers, volume 9561 of Lecture Notes in Artificial Intelligence, pp.  215–226, Switzerland, 2016. Springer International Publishing.
 46. Magdalena Zawisławska, SYNAMET- A Microcorpus of Synesthetic Metaphors. Preliminary Premises of the Description of Metaphor in Discourse, Cognitive Studies| Études cognitives 16, 2016, 107-118.
 47. Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, and Maciej Ogrodniczuk. Metaphor annotation in the corpus of Polish. In Proceedings of the 2nd International Workshop on Language Sense on Computer, pages 16–22, Melbourne, Australia, 2017.
 48. Magdalena Zawisławska, Metafory światła i ciemności. Na przykładzie przymiotników jasny, ciemny, jaskrawy i mroczny, [w:] Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, red. D. Filar, P. Krzyżanowski, Lublin 2017, 971- 986.

Artykuły popularnonaukowe

 • Alchemia i medycyna – pisma brata Mikołaja z Polski, „Nieznany Świat” 5, 1998, s. 14-15.
 • Magia żydowska w średniowiecznej Polsce, „Midrasz” 9 (41), 2000, s. 37-40.
Reklamy

1 komentarz

 1. urządzenie pisze:

  Nader fajny post, ciekawe teksty zalecam wszystkim lekturę

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: